Home

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขายฝากที่ดิน

สำนักงานที่ดินเป็นผู้จัดเก็บ

- ค่าคำขอ แปลงล่ะ 5 บาท

- ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน 2% ของราคาประเมินทุนทรัพย์

- ค่าอากรสแตมป์ คิดจากราคาประเมินทุนทรัพย์หรือราคาซื้อขาย แล้วแต่ว่าราคาไหนสูงกว่า โดยทุก 200 บาท เสีย 1 บาท

- ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 0 - 3.3% (ดูรายละเอียด)

- ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ผู้รับซื้อฝากเป็นผู้เก็บ

- ค่าปากถุง 3-5% ขึ้นกับลักษณะหลักทรัพย์ ราคาซื้อขาย ทำเลที่ตั้ง

- ไม่หักดอกเบี้ยล่วงหน้า หรือ หัก 3 เดือน (แล้วแต่ตกลง)

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการทำธุรกรรม ทางผู้ขายฝากจะเป็นผู้ชำระทั้งหมด โดยหักออกจากยอดเงินขายฝาก

 

 ราคาประเมิน http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/

 

... X