Home

การขอประเมินที่กรมที่ดิน

การขอราคาประเมิน เพื่อทราบราคาเบื้องต้น

ขึ้นตอนการขอราคาประเมินที่ดินจากกรมที่ดิน

 1. เตรียมหลักฐานที่จะต้องนำไปประกอบคำดูราคาขอประเมิน ได้แก่
  • โฉนดที่ดิน, น.ส.3, น.ส.3ก, ฯลฯ หรือสำเนาเอกสารดังกล่าว (กรณีไม่สามารถนำมาได้)
  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอและผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรดังกล่าว ในกรณีมอบอำนาจจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจพร้อมสำเนาบัตรดังกล่าวที่รับรองสำเนาแล้วของผู้มอบ อำนาจมาด้วย
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอ ในกรณีมอบอำนาจต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจมาด้วย
  • หลักฐานของนิติบุคคล หรือหนังสือมอบอำนาจ ในกรณีไม่สามารถไปด้วยตนเอง

 2. ยื่นคำขอกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา สำนักงานที่ดินอำเภอ ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่
 3. ค่าใช้จ่ายในการรับรองราคาประเมิน

 

♦ ค่าคำขอแปลงละ 5 บาท

♦ ค่ารับรองฉบับละ 10 บาท

♦ ค่าพยานคำขอเรื่องละ 20 บาท

♦ ค่ามอบ (ถ้ามี) เรื่องละ 20 บาท

 

... X