Search

เกี่ยวกับสำนักงานที่ดิน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขายฝากที่ดิน

สำนักงานที่ดินเป็นผู้จัดเก็บ - ค่าคำขอ แปลงล่ะ 5 บาท - ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน 2% ของราคาประเมินทุนทรัพย์ - ค่าอากรสแตมป์ คิดจากราคาประเมินทุนทรัพย์หรือราคาซื้อขาย แล้วแต่ว่าราคาไหนสูงกว่า โดยทุก 200 บาท เสีย 1 บาท - ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 0 - 3.3% (ดูรายละเอียด) - ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ผู้รับซื้อฝากเป็นผู้เก็บ - ค่าปากถุง 3-5% ขึ้นกับลักษณะหลักทรัพย์ ราคาซื้อขาย ทำเลที่ตั้ง - ไม่หักดอก Read more

การขอประเมินที่กรมที่ดิน

การขอราคาประเมิน เพื่อทราบราคาเบื้องต้น ขึ้นตอนการขอราคาประเมินที่ดินจากกรมที่ดิน เตรียมหลักฐานที่จะต้องนำไปประกอบคำดูราคาขอประเมิน ได้แก่ โฉนดที่ดิน, น.ส.3, น.ส.3ก, ฯลฯ หรือสำเนาเอกสารดังกล่าว (กรณีไม่สามารถนำมาได้) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอและผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรดังกล่าว ในกรณีมอบอำนาจจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ บัตรพน Read more

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ คำว่า 'ขาย' ในการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ หมายความรวมถึง สัญญาจะขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ ให้เช่าซื้อ หรือจำหน่ายจ่ายโอน ไม่ว่าจะมีประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ การขายอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมดังต่อไปนี้ เป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นทางค้าหรือหากำไรที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ (1) การขายอสังหาริมทรัพย์ของผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ Read more
 
... X